luni, 23 februarie 2015

Cristian Troncotă DUPLICITARII-18

Cristian Troncotă

DUPLICITARII-18

Art. 35.
          În evidenţele de paşapoarte se concentrează date despre următoarele categorii de persoane: a. cetăţeni români care au solicitat plecarea definitivă din ţară; b. cetăţeni români care au solicitat căsătoria cu străini; c. cetăţeni români care au călătorit temporar în străinătate; d. rude de gradul I şi II ale românilor rămaşi în străinătate; e. străini care au solicitat şi li s-a aprobat stabilirea în România; f. străini veniţi temporar în ţară şi asupra cărora a fost începută urmărirea penală, au fost declaraţi indezirabili, li s-a întrerupt şederea în România, au declarat pierderea, furtul sau distrugerea actelor de trecere a frontierei de stat, ori au decedat pe teritoriul statului român; g. străini veniţi temporar în România pe o perioadă mai mare de 120 de zile.
          Art. 36.
          Furnizarea de relaţii ofiţerilor de securitate din evidenţele de paşapoarte se face pe baza cererii de verificare tip, (anexa nr. 11) pe care se va aplica ştampila unităţii şi a legitimaţiei de serviciu.
          Art. 37.
          Pe măsura trecerii la prelucrarea automată a categoriilor de persoane ce compun evidenţele de paşapoarte, acestea se vor înmagazina o singură dată, în fişierele automate din care se vor furniza relaţii. La direcţia pentru paşapoarte, evidenţa străinilor şi trecerii frontierei şi la formaţiunile corespondente din inspectoratele judeţene vor funcţiona numai evidenţe de lucru pentru nevoi proprii.
          Secţiunea VI.
          Evidenţa fondurilor arhivistice şi de securitate.
          Art. 38.
          Arhivele de Securitate concentrează şi organizează în dosare materiale de interes informativ sau documentar provenite din activitatea informativ-operativă a organelor de Securitate şi din fostele arhive ale aparatului burghez de represiune. Se organizează la Centrul de informatică şi documentare cu materialele provenite din activitatea informativ-operativă a unităţilor centrale şi a Inspectoratului municipiului Bucureşti, iar la inspectoratele judeţene, cu materialele provenite din activitatea acestora.
          Art. 39.
          Serviciile de contrainformaţii militare vor arhiva la Centrul de informatică şi documentare materiale ce privesc cadrele militare active, precum şi pe cele care au domiciliul pe raza municipiului bucureşti. Celelalte materiale se arhivează la inspectoratele pe raza cărora domiciliază persoanele la care se referă. Toate dosarele trimise pentru arhivare la inspectoratele judeţene precum şi dosarele personale ce se trimit în acelaşi scop Centrului de informatică şi documentare vor fi însoţite de fişa model 2 (anexa 1) pentru cuprinderea în cartoteca generală documentară.
          Art. 40.
          Arhivele de Securitate sunt organizate pe fonduri, în funcţie de problemele la care se referă materialele ce le alcătuiesc. Aceste fonduri sunt: a. Fondul informativ – cuprinde materialele rezultate din urmărirea informativă, supravegherea informativă în cadrul dosarelor de obiectiv-problemă şi materialele informative rezultate din prelucrarea arhivelor fostelor organe de represiune burgheze348;
          348 Prin organe de represiune burgheze, documentul face referire la fostele instituţii care au funcţionat înainte de înfiinţarea Securităţii: Biroul (Secţia) a II-a din Marele Stat Major, Serviciul Secret de Informaţii al Armatei Române, Serviciul Special de Informaţii de la Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi Direcţia Generală a Poliţiei de Siguranţă din Ministerul de Interne.
          B. Fondul reţea – cuprinde dosarele personale şi mapele anexă ale persoanelor ce au făcut parte din reţeaua informativă. Tot la acest fond se vor clasa şi materialele despre persoanele care au refuzat colaborarea cu organele de Securitate. Mapele anexă se păstrează în arhivă timp de 5 ani; c. Fondul de urmărire penală – cuprinde dosarele persoanelor cercetate pentru infracţiuni care au fost sau sunt date în competenţa organelor de cercetare ale Securităţii, dosarele de penitenciar şi mapele de evidenţă a bunurilor349;
          349 Este vorba despre lucrurile confiscate sau reţinute în urma percheziţiilor şi folosite ca prebe în dosarul de cercetare penală. În funcţie de sentinţele definitive pronunţate de tribunalele militare – întrucât infracţiunile la adresa securităţii statului erau în exclusivitate de competenţa acestor instanţe – bunurile respective puteau fi restituite posesorilor sau reţinute definitiv în fondul de protocol al Ministerului de interne, fiind valorificare ca atare.
          D. Fondul documentar – cuprinde materiale de sinteză, informări şi planuri de muncă referitoare la activitatea informativ-operativă a organelor de Securitate, materiale provenite de la organele burgheze de represiune, fostele organizaţii şi partide politice burgheze, precum şi alte materiale cu caracter documentar ce reprezintă interes pentru organele de Securitate. La inspectoratele judeţene acest fond va conţine numai materialele care se referă la activitatea informativă a aparatului de Securitate; e. Fondul de corespondenţă – cuprinde corespondenţa operativă între unităţile Ministerului de Interne, întrea acestea şi unităţi socialiste, condici de înregistrare a corespondenţei, cereri ale unor persoane fizice sau juridice de rezolvare a unor probleme, precum şi alte materiale ce nu conţin date concludente referitoare la activităţi ostile.
          Art. 41.
          Introducerea de materiale în arhivele de securitate are loc la încetarea legăturii cu persoanele din reţeaua informativă, soluţionarea definitivă a cazurilor de urmărire penală de către organele procuraturii sau instanţele de judecată, precum şi în cazul neconfirmării materialelor de primă sesizare.
          Art. 42.
          Operaţiunea de clasare în arhive se face pe fonduri, asigurându-se concentrarea îmântr-un dosar a materialelor ce se referă la aceeaşi persoană. Dosarele de urmărire penală, mapele de evidenţa bunurilor şi mapele anexă trebuie să conţină şi opise cu materialele ce le conţin.
          Art. 43.
          Nu se primesc pentru clasare materiale referitoare la persoanele care au făcut obiectul urmăririi sau supravegherii informative dacă din acestea rezultă aspecte de activitate duşmănoasă neclarificate, legături ale celui urmărit fără date de identificare şi fără să fie specificată hotărârea în legătură cu acestea, precum şi fără semnătura şefului competent să aprobe clasarea în fiecare caz în parte.
          Art. 44.
          Informaţiile de primă sesizare asupra cărora, în termenul de 30 de zile prevăzut, se decidea clasarea pentru neconfirmare, vor fi arhivate astfel:
          — Dacă persoanele la care se referă figurează cu alte materiale în fondul informativ, materialele se conexează la acestea, iar dacă figurează cu fond de urmărire penală, se constituie fond informativ;
          — Materialele referitoare la străinii necunoscuţi cu materiale în arhivă se trimit la Centrul de informatică şi documentare unde se vor păstra în evidenţa străinilor cu materiale, în vederea completării cu alte date;
          — Materialele referitoare la cetăţenii români care nu sunt cunoscuţi cu dosare la fondurile arhivistice, se concentrează la dosarul de obiectiv-problemă şi annual vor fi clasate la fondul de corespondenţă, în volume separate constituie pe probleme sau obiective, menţionându-se pe tabelul nr. 5 numărul sub care se păstrează în arhivă. Regăsirea acestor materiale se realizează numai prin dosarul de obiectiv-problemă.
          Art. 45.
          Materialele destinate a fi clasate la fondul de corespondenţă se concentrează annual în dosare şi se predau la compartimentele de informatică şi documentare în anul constituirii acestor dosare.
          Art. 46.
          Centrul de informatică şi documentare organizează la nivel central un fond de microfilme cu caracter de asigurare, constituit din categoruule cele mai importante de materiale aflate în arhivele de securitate. De asemenea, realizează un fond de microfilme, care, la cerearea aparatului informativ va fi pus la dispoziţia acestuia pentru documentare, urmând ca materialelel de arhivă în original să fie date la studiu numai în cazuri deosebite. Activitatea de microfilmare se execută atât la Centrul de informatică şi documentare cât şi la compartimentele corespondente din inspectorate, iar prelucrarea peliculei, înregistrarea şi depozitarea acesteia se face numai la Centrul de informatică şi documentare.
          Art. 47.
          Centrul de informatică şi documentare organizează activitatea de rstaurare a materialelor din arhivă supuse procesului de deteriorare sau degradare.
          Art. 48.
          Depozitarea materialelor de arhivă se face în încăperi amenajate special în acest scop, asigurându-se măsurile de protecţie şi securitate a acestora. Accesul în încăperile arhivelor îl au numai persoanele care au sarcini de serviciu pe această linie.
          Capitolul IV.
          Formele de organizare şi păstrare a materialelor obţinute în activitatea informativ-operativă. Înregistrarea şi evidenţa acestora.
          Art. 49.
          Materialele obţinute în procesul muncii se organizează, concentrează şi păstrează în cadrul unităţilor informativ-operative şi de cercetare penală de Securitate până la soluţionarea situaţiei persoanelor la care se referă, în dosare specifice formelor de lucru. Aceste dosare sunt: a) dosare de obiectiv-problemă; b) dosare de urmărire informativă; c) dosare de urmărire penală; d) dosare personale (informatori, colaboratori, rezidenţi, gazde case de întâlniri).
          Art. 50.
          Dosarele de obiectiv-problemă se deschid când se constată necesitatea coordonării eforturilor pentru cunoaşterea şi stăpânirea unor fenomene, tendinţe sau manifestări ce intră în preocupările organelor de Securitate, în locuri unde se concentrează date secrete, valori materiale şi spirituale, pentru apărarea creaţiilor tehnico-ştiinţifice, culturale şi a autorilor acestora, precum şi a persoanelor care lucrează cu informaţii, date ori documente ce constituie secrete de stat. În aceste dosare se introduc materiale cu caracter operativ sau documentar ce caracterizează problema sau obiectivul. De asemenea, fiecare dosar va conţine un tabel în care vor fi evidenţiate toate persoanele ce aparţin problemei sau obiectivului în virtutea antecedentelor lor penale sau politice reacţionare, cunoscute în cartoteca generală documentară pentru aceste motive. Persoanele despre care s-au obţinut materiale de primă sesizare vor fi ţinute în evidenţa dosarului de obiectiv-problemă, pe bază de tabel, conform anexei nr. 5. Materialele referitoare la acestea vor fi păstrate atât pe durata verificării în cadrul ceor 30 de zile cât şi în timpul supravegherii informative, în mape care vor purta numărul de înregistrare al dosarului de obiectiv-problemă şi cel de ordine din tabelul anexă nr. 5 la care se află întregistrată persoana. Mapele care conţin informaţiile neconfirmate în termen de 30 de zile vor fi clasate potrivit prevederilor de la art. 44. În cartoteca generală documentară vor fi introduse fişe numai după verificarea efectuată în termen de 30 de zile, dacă s-a hotărât continuarea supravegherii informative în această formă de lucru. În cazul dosarelor de problemă, aceste tabele vor reflecta situaţia din teritoriul de competenţă al fiecărei unităţi. Organizarea dosarelor de obiectiv-problemă se face conform anexei nr. 4.
          Art. 51.
          Dosarele de problemă se deschid sau închid la propunerea direcţiilor centrale de profil, cu aprobarea ministrului de Interne, şi funcţionează pentru întreaga ţară, iar dosarele de obiectiv, cu aprobarea şefilor de unităţi pentru instituţiile sau întreprinderile din raza de competenţă.
          Art. 52.
          Dosarele de urmărire informativă şi de urmărire penală concentrează toate materialele obţinute în procesul soluţionării cazurilor şi se organizează, în cazul urmăririi informative, conform anexei nr. 7, iar în cazul urmăririi penale, în baza prevederilor Codului de procedură penală, conform anexei nr. 8.
          Art. 53.
          Începerea urmăririi informative se aprobă, în aparatul central, de către şefii unităţilor, locţiitorii lor sau şefii serviciilor; la inspectoratele judeţene de către şefii inspectoratelor, şefii Securităţii şi locţiitorii lor, iar în cadrul serviciilor de contrainformaţii militare de către şefii acestora.
          Aprobarea pentru încetarea urmăririi informative se dă de către şefii nemijlociţi ai celor care au aprobat începerea urmăririi.
          Şefii de unităţi au dreptul de a aproba atât începerea cât şi încetarea urmăririi informative, cu excepţia cazurilor pe care le rezolvă personal, pentru care încetarea urmăririi se face cu aprobarea adjunctului ministrului care îi coordonează.
          Art. 54.
          Dosarele personale concentrează toate materialele de verificare obţinute despre persoanele din reţeaua informativă şi se organizează conform anexei nr. 9. Materialele informative originale se păstrează în mape anexă, organizate conform anexei nr. 10.
          Art. 55.
          Dosarele de probleme, obiectiv, urmărire informativă şi urmărire penală se înregistrează în termen de cinci zile de la obţinerea abrobării, la Centrul de informatică şi documentare în cazul unităţilor centrale şi la compartimentele de informatică şi documentare proprii, pentru celelalte unităţi, în registre special destinate acestui scop.
          Dosarele personale şi mapele anexă se întregistrează, în aceleaşi condiţii, în evidenţele proprii fiecărei unităţi.
          Art. 56.
          La înregistrarea dosarelor, ofiţerii vor prezenta compartimentelor de informatică şi documentare fişele şi, după caz, formularul pentru prelucarea automată (completat în clar) necesare cuprinderii în evidenţele de Securitate a persoanei, faptei sau evenimentului (la care se referă dosarul).
          Aceste fişe vor fi prezentate şi pentru persoanele identificate în dosarele deschise pentru fapte cu autori necunoscuţi.
          Art. 57.
          Pentru cazurile de competenţa organelor de Securitate lucrate de cadre de miliţie, conform reglementărilor existente, operaţiunile de luare şi scoatere din evidenţe se execută prin intermediul compartimentelor pe linia cărora se află cazurile.
          În aceste situaţii, pe fişele ce se introduc în evidenţe, la rubrica observaţii, se va trece denumirea organului şi ofiţerului sau subofiţerului de Miliţie care lucrează cazul.
          Esenţa sau motivul luării în lucru (în evidenţă) vor reda cât mai fidel conţinutul informaţiilor care au determinat introducerea persoanei într-o categorie de evidenţă.
          Art. 58.
          Datele personale introduse în fişe tip cartotecă şi în formularele pentru prelucrarea automată trebuie să fie completate pe baza celor rezultate din actele de identitate.
          Lipsa unor date personale obligatorii din aceste formulare duce la respingerea înregistrăruu persoanei în forma de evidenţă respectivă.
          Art. 59.
          La Centrul de informatică şi documentare şi compartimentele corespondente din instectorate se primesc spre conservare-custodie350, în baza proceselor-verbale de percheziţie sau a altor acte procedurale, corpurile delicte şi bunurile ridicate în cauzele penale, precum şi bunurile provenite din anumite acţiuni, când nu se cunoaşte proprietarul acestora.
          350 În custodia arhivei Securităţii se aflau dosarele instrumentate de Tribunalele şi Procuraturile Militare, precum şi dosarele de penitenciar (-n. A.)
          Armele muniţia, materialele inflamabile, toxice, radioactive, precum şi bunurile perisabile se predau direct organelor de specialitate, la compartimentele de informatică şi documentare, prezentându-se documentele justificative.
          Art. 60.
          La cererea ofiţerilor de cercetare penală, ofiţerii din Centrul de informatică şi documentare şi din compartimentele corespondente din inspectorate351 vor participa la instituirea sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor persoanelor aflate în cercetare, ale căror locuinţe sunt sau urmează să fie sigilate.
          351 La Inspectoratele judeţene de securitate aceste compartimente purtau denumirea de B. I. D. (Birouri de informatică şi documentare – n. a.).
          Cu ocazia instituirii sechestrului se preiau în custodie locuinţa şi bunurile persoanei.
          Art. 61.
          Locuinţele care au fost sigilate, rămase libere după predarea bunurilor, vor fi puse la dispoziţia organelor competente sau a proprietarilor, în raport de fondul locativ din care fac parte şi de situaţia juridică a acestora.
          Capitolul V.
          Exploatarea evidenţelor de securitate.
          Art. 62.
          Exploatarea datelor cuprinse în evidenţele de Securitate se realizează în sistem automat şi manual, prin efectuarea de prelucrări necesare analizelor de fenomen, fundamentării actelor de decizie şi stabilirii modului de ducere la îndeplinire a ordinelor şi directivelor, precum şi furnizarea de relaţii pentru nevoi operative curente, despre persoanele curinse în aceste evidenţe.
          Art. 63.
          Efectuarea de prelucrări şi furnizarea rezultatelor acestora se face compartimentat, fiecare unitate putând solicita date în funcţie de componenţa şi conţinutul datelor înmagazinate. Furnizarea de date ce reflectă preocupări sau activităţi ale altor unităţi se face numai cu acordul conducerii acestora sau cu aprobarea conducerii ministerului.
          Art. 64.
          Lucrările ce se elaborează pe baza datelor şi informaţiilor din evidenţele de Securitate se stabilesc în funcţie de necesităţi, potrivit prevederilor planurilor tematice, a planurilor comune de măsuri ale unităţilor titulare de lucrări şi Centrului de informatică şi documentare, la ordinul conducerii ministerului sau în baza cererilor scrise ale unităţilor informativ-operative, precum şi atunci când din înmagazinarea şi prelucrarea curentă rezultă date de interes operativ pentru organele de Securitate, care impun a fi prezentate în vederea exploatării lor.
          Art. 65.
          Exploatarea prin analiză şi coroborarea diverselor categorii de date şi informaţii prelucrate se execută de către Serviciul central de analiză-sinteză, colectivele de analiză-sinteză-informatică ale direcţiilor centrale şi grupele de analiză-sinteză, din inspectorate. Forma şi modul de colectare a indicatorilor în lucrările ce se elaborează se stabilesc anticipat, de către aceste colective şi cadre din compartimentele ce concentrează şi prelucrează date.
          Art. 66.
          Furnizarea de relaţii despre persoanele cuprinse în evidenţele de Securitate organizate la Centrul de informatică şi documentare se face direct ofiţerilor din unităţile informativ-operative şi de cercetare penală de Securitate cu sediul în municipiul Bucureşti, în baza cererilor de verificare tip, conform anexei nr. II, semnate de ofiţerul care solicită verificarea şi aprobate de şeful său nemijlocit. În acelaşi mod se furnizează relaţii din evidenţele locale organizate la inspectoratele judeţene, ofiţerilor din compartimentele informativ-operative de Securitate.
          Răspunsul constă în menţionarea indicativului unităţii şi iniţialele ofiţerului care are persoana în atenţie – dacă aceasta face obiectul activităţii informativ-operative prezentenumărul dosarului, locul de arhivare şi, după caz, esenţa unformaţiilor. Pentru persoanele ce nu figurează în evidenţe se va aplica ştampila „necunoscut”.
          Art. 67.
          Ofiţerii aflaţi în misiune pot solicita relaţii din evidenţele de Securitate locale pe bază de delegaţie sau cu aprobarea şefilor de unităţi ori a locţiitorilor acestora.
          Art. 68.
          Când ofiţerii din aparatul informativ solicită relaţii din evidenţele de Securitate de la unităţi cu sediul în alte localităţi, cererile de verificare vor fi trimise prin poşta specială, iar răspunsul în acest caz va fi însoţit de o sinteză a materialelor din arhivă în care figurează persoanele verificate.
          Art. 69.
          Organele Miliţiei şi de Paşapoarte solicită relaţii din evidenţele de securitate prin intermediul formularelor specifice acestor compartimente, trimise Centrul de informatică şi documentare prin adresă sau predare direct la compartimentele de informatică şi documentare din inspectorate. Datele vor fi comunicate în mod selectiv şi cu asigurarea conspirării surselor şi a metodelor muncii de securitate.
          Pentru persoanele ce fac obiectul activităţii informative prezente, în formularea răspunsului este obligatoriu şi avizul organului informativ-operativ.
          Art. 70.
          Furnizarea de relaţii din cartoteca generală documentară se face în termen de 3 zile, iar în cazuri urgente în cel mult 24 de ore.
          În cazurile când se impune şi studierea materialelor arhivistice, cererile urgente vor fi rezolvate în 24 de ore, iar celelalte în termen de 10 zile.
          Art. 71.
          Exploatarea datelor şi informaţiilor din evidenţele cuprinzând străinii se execută prin verificarea zilnică a tuturor persoanelor intrate în R. S. România în fişierul celor în atenţie şi anunţarea unităţilor interesate despre persoanele ce le au în lucru. De asemenea, la cererea unităţilor interesate despre acesată categorie de persoane se dau relaţii în acelaşi mod ca din celelalte evidenţe de Securitate.
          Art. 72.
          Materialele informative de primă sesizare privind străinii, care timp de 5 ani nu au mau fost completate cu alte date sau informaţii, se clasează în arhivă la fondul informativ.
          Art. 73.
          Consultarea fondului de microfilme şi a materialelor de arhivă ce se referă la persoanele despre care s-au solicitat relaţii se face personal de către ofiţerii ce au acces la date de evidenţe sau de către cadre anume desemnate din compartimentele de informatică şi documentare. Acestea din urmă vor sintetiza materialele studiate şi vor comunica date selectiv în funcţie de solicitanţi, asigurând conspirativitatea surselor şi a metodelor muncii de Securitate.
          Studierea se face în încăperi special amenajate. Sunt interzise adnotări, sublinieri sau scoateri de file din dosarele de arhivă.
          Capitolul VI.
          Dispoziţii finale.
          Art 74.
          Centrul de informatică şi documentare răspunde de modul cum se organizează şi exploatează evidenţele de securitate, executând, în acest scop, activităţi de sprijin, îndrumare şi control.
          Periodic, şeful Centrului de informatică şi documentare va raporta conducerii ministerului de Interne constatările făcute şi va propune măsuri de îmbunătăţire a activităţilor pe această linie.
          Art. 75.
          Şeful Centrului de informatică şi documentare va propune reglementări metodologice de lucru, potrivit necesităţilor ce vor apare în raţionalizarea şi perfecţionarea sistemelor de evidenţă, care vor fi supuse aprobării primului adjunct al ministrului care coordonează munca de securitate.
          Arh SRI, fond „D”, document publicat şi de Marius Oprea, Banalitatea răului. O istorie a Securităţii în documente 1949-1989, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, p. 433-445.
          1978 aprilie 3.
          Fragmente din Decretul Consiliului de Stat nr. 121 privind atribuţiile Departamentului Securităţii Statului şi ale trupelor de securitate.
          Atribuţii ale Departamentului securităţii statului şi organelor din subordine a) răspunde de modul în care se aplică politica partidului şi statului în domeniul securităţii statului; b) organizează şi desfăşoară activitatea de apărare a securităţii statului în scopul prevenirii, descoperirii şi lichidării acţiunilor serviciilor de spionaj străine şi persoanelor din străinătate, întreprinse împotriva suveranităţii, independenţei şi integrităţii statului român; c) organizează activitatea de informaţii externe pentru cunoaşterea şi contracararea planurilor şi acţiunilor ostile statului român; d) acţionează pentru contracararea şi neutralizarea activităţilor cu caracter fascist, naţionalist-iredentist şi de propagandă îndreptată împotriva orânduirii socialiste; e) acţionează pentru cunoaşterea, prevenirea şi lichidarea oricăror fapte de natură să submineze economia naţională şi să aducă atingere securităţii statului; f) asigură securitatea conducerii partidului şi statului, precum şi a conducătorilor de partide şi de state străini pe timpul prezenţei acestora în Republica Socialistă România; g) organizează activitatea de prevenire, descoperire, neutralizare şi lichidare a acţiunilor teroriste pe teritoriul Republicii Socialiste România în cooperare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii socialiste; h) ia măsuri pentru apărarea secretului de stat în cadrul organizaţiilor socialiste şi verifică, potrivit legii, modul de aplicare a dispoziţiilor legale; i) organizează şi desfăşoară activitatea de contrainformaţii, în scopul prevenirii, descoperirii şi lichidării acţiunilor serviciilor de spionaj străine şi a oricăror alte acţiuni îndreptate împotriva capacităţii de apărare a ţării şi a forţelor armate ale Republicii Socialiste România; j) organizează şi desfăşoară activitatea de comunicaţii guvernamentale, precum şi de contrainformaţii radio pe teritoriul Republicii Socialiste România; k) organizează şi execută, potrivit legii, activitatea de urmărire penală a infranţiunilor date în competenţa securităţii statului; l) organizează, potrivit legii, colectarea, transportul şi distribuirea corespondenţei secrete; m) realizează informarea cetăţenilor în legătură cu cazurile de infracţiuni şi alte fapte care privesc securitatea statului şi asigură pregătirea contrainformaţivă a populaţiei. [.]
          Atribuţii ale trupelor de securitate a) participă la îndeplinirea unor misiuni privind apărarea securităţii statului; b) participă la asigurarea securităţii conducerii partidului şi statului şi a conducătorilor de partide şi de state străini pe timpul prezenţei acestora în Republica Socialistă România; c) asigură paza unor obiective de importanţă deosebită stabilite prin decret prezidenţial; d) participă, la nevoie, la menţinerea ordinii şi liniştii publice; e) participă la activitatea de prevenire, neutralizare şi lichidare a acţiunilor elementelor teroriste pe teritoriul Republicii Socialiste România; f) participă, în cooperare cu unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale gărzilor patriotice, la îndeplinirea unor misiuni speciale; g) participă la limitarea şi înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale, precum şi la unele activităţi în economia naţională. [.] „Buletinul Oficial”, nr. 29 din 8 aprilie 1978.
          1980 martie 11.
          Articol publicat în ziarul „Scânteia” referitor la un caz de trădare din partea unui cetăţean român, în realitate ofiţer în direcţia de spionaj a Securităţii, care, fiind în misiune, a refuzat înapoierea în ţară.
          O flagrantă încălcare a normelor de drept internaţional.
          Zilele trecute, agenţia americană U. P. I. a transmis o ştire referitoare la o declaraţie a purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA – Tom Reston – în care se afirmă că soţia unui diplomat român, Cristina Horodincă, ar fi cerut azil politic în SUA.
          În informaţia agenţiei, după ce se spune că un secretar III al Ambasadei Române la Washington a cerut acum două săptămâni azil politic în SUA se afirmă că soţia sa, „care se părea că a hotărât să părăsească SUA dar a leşinat pe aeroportul din Washington”, în timp ce aştepta avionul „a fost dusă la spitalul ortopedic naţional din Washington, unde s-a constatat că suferă de crize de leşin” şi că acolo „şi-a schimbat părerea cu privire la înapoierea în patrie” şi a anunţat aceasta „în timpul unei discuţii de cinci minute cu o asistentă medicală” şi de faţă cu oficialităţi, fiind apoi transportată într-o direcţie necunoscută. Luând cunoştiinţă de această relatare a U. P. I., de altfel foarte confuză şi contradictorie, AGERPRES a cerut lămuriri la Ministerul Afacerilor Externe şi a aflat următoarele:
          Într-adevăr, cetăţeanul Nicolae Horodincă s-a dovedit a fi un trădător. El a încercat, fugind de la Ambasadă, să-şi ia cu forţa familia şi astfel se face că Cristina Horodincă împreună cu copilul ei de trei ani, s-a trezit fără voia sa la o bază militară americană. Cristina Horodincă a fost transmutată succesiv în trei locuri şi supusă ore în şir interogatoriilor şi presiunilor pentru a o determina să accepte să rămână în Statele Unite ale Americii.
          Însuşi Departamentul de Stat a recunoscut că Cristina Horodincă nu ştia nimic în prealabil de trădarea soţului şi că ea a reclamat să i se permită repatrierea împreună cu copilul. Agenţia americană U. P. I., ca şi domnul Reston uită cu desăvârşire să spună că Cristina Horodincă a reuşit să fugă cu copilul de sub pază, după trei zile de detenţie, refugiindu-se în Ambasada română.
          Aici ea a relatat despre întâmplările dramatice prin care a trecut. Ceea ce iarăşi a omis să declare purtătorul de cuvânt american este faptul că Cristina Horodincă şi-a reafirmat hotărârea de a veni în ţară în faţa reprezentanţilor Departamentului de Stat şi serviciului de emigrare, cărora le-a cerut personal în mod oficial, să i se înapoieze paşaportul diplomatic, ce i-a fost confiscat în mod abuziv, pentru a putea pleca cât mai grabnic, împreună cu copilul spre patrie. Departamentul de Stat a înapoiat paşaportul şi, la cererea expresă a ambasadei române de a se acorda sprijin în vederea evitării oricăror provocări la plecare, a dat asigurări că s-au luat toate măsurile de rigoare.
          Cum s-au realizat însă în fapt asigurările date?
          În momentul când se pregătea să se urce la bordul avionului, pe aeroportul din Wasington, Cristina Horodincă a recunoscut pe unul din anchetatorii ei. Ea a fost bruscată de oamenii care au încercat să-i smulgă copilul.
          În această înfruntare cu reprezentanţii serviciilor americane, Cristina Horodincă a leşinat. Deşi reprezentanţii Ambasadei române au cerut în mod expres să i se permită transportarea de urgenţă a Cristinei Horodincă la punctul sanitar din aeroport, organele americane au intervenit şi au transportat-o într-o ambulanţă, care după cât se pare, era pregătită dinainte, la Spitalul naţional ortopedic din apropierea Washingtonului, unde se afla „întâmplător” un doctor care, aşa cum relata o altă ştire a U. P. I., „o cunoştea se pare”, şi a identificat-o ca fiind soţia lui Nicolae Horodincă.
Va urma.

miercuri, 18 februarie 2015

Cristian Troncotă DUPLICITARII-17

Cristian Troncotă

DUPLICITARII-17

Astfel, în rândul emigranţilor din R. F. Germania, Franţa, SUA etc., majoritatea se pronunţă pentru declanşarea unei puternice campanii de propagandă antisovietică şi procehoslovacă, prin demonstraţii, adunări, publicaţii, proteste etc., considerând că în felul acesta se va atrage atenţia asupra României, care ar fi în pericol.
          Cu toate acestea, din datele pe care le deţinem rezultă că, concomitent, atât înaintea evenimentelor din Cehoslovacia, cât şi ulterior, unele organizaţii fasciste, vârfurile legionare aflate în străinătate şi îndeosebi Horia Sima, au continuat să desfăşoare activitatea duşmănoasă împotriva regimului din ţară, căutând în acelaşi timp să convingă emigraţia română că legionarii au rămas singurii luptători împotriva comunismului, deoarece reprezentanţii fostelor partide istorice (PNŢ, PNL, PDSI) ar fi pactizat cu regimul din ţară.
          De asemenea, se constată o reactivare a elementelor maghiare iredentiste. Din date obţinute rezultă că, în ultima perioadă, emigraţia reacţionară maghiară stabilită în diferite ţări din Europa Occidentală şi America, desfăşoară în continuare activitate iredentistă pe tema Transilvaniei, antrenând la astfel de acţiuni şi unele personalităţi politice şi culturale autohtone.
          Acţiunile desfăşurate de emigraţia maghiară sunt iniţiate şi conduse de organizaţii cunoscute cu activitate iredentistă şi duşmănoasă statului nostru, cum sunt: Comitetul Federal Maghiar din Munchen, condus de Zatureczky Gyula, redactor la secţia maghiară a „Europei Libere”; Mişcarea pentru Independenţa Transilvaniei (Londra) şi altele.
          Organizaţiile emigraţiei reacţionare maghiare desfăşoară propagandă iredentistă sub diverse forme şi întreprind acţiuni cu caracter politic şi cultural, legate în special de apropiata aniversare a semicentenarului unirii Transilvaniei cu România.
          În Franţa, iredentiştii maghiari pregătesc apariţia unei lucrări intitulate „România Mică”.
          În Austria, printre emigranţii maghiari internaţi în lagărul de la Traiskirchen se desfăşoară propagandă ostilă ţării noastre, pe tema Transilvaniei, răspândindu-se ideea că a sosit momentul ca Ardealul să fie luat de la România şi să fie anexat Ungariei.
          În diferite ţări, au fost difuzate lucrări cu conţinut iredentist, s-au retipărit ziare şi publicaţii maghiare cu conţinut duşmănos la adresa ţării noastre şi s-au luat măsuri de introducere a unor asemenea materiale în România prin posibilităţile oferite de turism.
          Din aceleaşi date rezultă că au fost trimişi emisari pe lângă persoanele cu munci de răspundere şi cu vederi iredentiste maghiare din Transilvania pentru a crea o stare de spirit necorespunzătoare în rândul populaţiei maghiare din România. Cunoaştem, de asemenea, că şi autorităţile maghiare acţionează prin cei ce au rude în Transilvania, încurajându-i să se deplaseze în vizită la acestea, în scopul de a culege informaţii cu privire la gradul de alarmare a populaţiei şi despre amplasarea unităţilor militare române.
          Prin această campanie, organele sovietice şi maghiare urmăresc să contracareze măsurile conducerii de partid române luate în cadrul vizitelor recente întreprinse în Transilvania.
          Arh. SRI, fond „D”, dosar nr. 10 141, vol. I, f. 123-130.
          1973 februarie 9.
          Notă întocmită de Direcţia a III-a şi Serviciul „D”, privind iniţierea unei acţiuni de dezinformare a diplomatului japonez „Onisie”.
          Ministerul de Interne Strict secret.
          Direcţia a III-a şi Serviciul „D”
          9 februarie 1973
          NOTĂ privind iniţierea unei acţiuni de influenţă şi dezinformare.
          Organele noastre deţin date din care rezultă că diplomatul japonez „Onisie” este preocupat de obţinerea unor informaţii cu privire la politica economică şi la poziţia ţării noastre faţă de diverse organizaţii şi organisme economice internaţionale, pe baza cărora întocmeşte lunar rapoarte. În acest scop, el a cerut unei surse a Direcţiei a III-a să-i extragă din presă (subl. N.) şi publicaţii româneşti tot ce se referă la importuri, tarife vamale, situaţia balanţei noastre de plăţi externe, Legea Comerţului Exterior, cea a societăţilor mixte, precum şi la atitudinea R. S. România faţă de anumite organisme şi organizaţii internaţionale, printre care:
          Piaţa Comună, GATT, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare.
          Având în vedere situaţia creată şi mai ales perspectiva realizării vizitei preşedintelui Consiliului de Stat al R. S. România în Japonia, apreciem oportună declanşarea unei acţiuni de influenţă şi dezinformare a diplomatului „Onisie”, care să se desfăşoare în timp şi în cadrul căreia să urmărim promovarea unor interese politice, economice şi de altă natură ale statului nostru în relaţiile cu Japonia.
          În prima etapă a acestei acţiuni – în care urmărim îndeosebi întărirea poziţiei sursei şi crearea unor condiţii ca aceasta să poată plasa, în viitor, date şi versiuni de influenţă şi dezinformare mai deosebite – ne propunem să înarmăm sursa cu conţinutul Legii Comerţului Exterior şi al Decretului nr. 424 referitor la constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor mixte, urmând ca, plecând de la acestea, în discuţiile ce le va purta sau în materialele ce le va prezenta diplomatului japonez, să planeze treptat datele şi versiunile cuprinse în nota anexă, care avem interes să ajungă la cunoştinţa oficialităţilor japoneze.
          Menţionăm că datele şi versiunile ce urmează a fi plasate diplomatului japonez răspund în parte la problemele ridicate de acesta în discuţiile cu sursa. Plasarea lor către diverşi cetăţeni străini a fost aprobată de conducerea ministerului, în unele lucrări de influenţă şi dezinformare prezentate anterior. Întrucât socotim că „Onisie” va manifesta interes faţă de aceste probleme, solicitând sursei sprijin în continuare, în întocmirea rapoartelor sale lunare, vom reveni cu noi propuneri.
          Şeful Direcţiei a III-a Şeful Serviciului „D” (ss indesc.) (ss. Indesc.)
          Arh. SRI, fond „D”, dosar nr. 9633, vol. 5, f. 22-23.
          1977 mai 25.
          Ordinul Ministrului de Interne, Teodor Coman, nr. 001050, pentru intrarea în vigoare a Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea evidenţelor de securitate.
          STRICT SECRET.
          În temeiul art. 21 din Decretul nr. 130/1972 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne şi a hotărârii adoptată de Biroul Executiv al Consiliului de conducere al ministerului, în şedinţa din 12 mai 1977;
          O R D O N
          — Cu data prezentului ordin intră în vigoare Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea evidenţelor de securitate, care fac parte integrantă din acest ordin.
          — Comandanţii (şefii) de unităţi vor lua măsuri pentru însuşirea şi aplicarea întocmai a prevederilor ordinului de către toate cadrele din subordine, în care scop se va organiza studiul şi dezbaterea acestuia în cadrul învăţământului profesional la locul de muncă.
          — Centrul de informatică şi documentare va sprijini aparatul informativ în însuşirea temeinică a prevederilor prezentului ordin şi va controla modul în care este aplicat, raportând rezultatul conducerii Miniaterului de Interne.
          — Instrucţiunile nr. 00251 din 01 iunie 1973 privind organizarea evidenţelor de securitate şi regulamentul de aplicare al acestora, se abrogă. De asemenea, se abrogă dispoziţia din Ordinul nr. 00444/1974, art. 3 alineatul 6 care prevede că străinii intraţi în ţară, cunoscuţi ca fiind în atenţie vor fi comunicaţi, prin telex, tuturor inspectoratelor judeţene.
          MINISTRUL DE INTERNE.
          Teodor Coman „România liberă”, 10 decembrie 2001, p. 3.
          1977 mai 25.
          Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea evidenţelor de Securitate.
          Capitolul I.
          Dispoziţii generale.
          Art. 1.
          În conformitate cu reglementările privind desfăşurarea muncii informativ-operative a organelor de Securitate, a concepţiei şi măsurilor de perfecţionare a sistemului informativ-operativ, în cadrul Ministerului de Interne se organizează evidenţele de Securitate.
          Art. 2.
          Evidenţele de Securitate – mijloc al muncii informativ-operative – concentrează, prelucrează şi furnizează date cu valoare operativă în vederea realizării în timp util a măsurilor de prevenire, descoperire şi lichidare a acţiunilor îndreptate împotriva orânduirii sociale şi de stat din ţara noastră.
          Art. 3.
          Prin conţinutul lor şi modul în care sunt organizate şi funcţionează, evidenţele de securitate furnizează date şi informaţii necesare analizelor de fenomen şi pentru informarea organelor de decizie la toate nivelurile cu privire la stadiul, ritmul, calitatea şi eficienţa măsurilor operative întreprinse în problemele şi obiectivele muncii de Securitate.
          Capitolul II.
          Principii de organizare şi funcţionare a evidenţelor de Securitate.
          Art. 4.
          Evidenţele de Securitate se organizează centralizat pe ţară, la CENTRUL DE INFORMATICĂ ŞI DOCUMENTARE, iar pe plan local, la inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti şi serviciile de contrainformaţii militare. Ele concentrează date şi informaţii despre categorii de persoane, fapte şi evenimente ce au format sau formează obiectul activităţii informativ-operative, despre persoanele cu antecedente politice reacţionare, despre cele care au fost condamnate pentru infracţiuni date în competenţa organelor de cercetare ale Securităţii şi alte categorii de informaţii operativ sau documentar neceasre muncii. În scopul evitării creării unor evidenţe, orice altă evidenţă de Securitate sau de lucru solicitată de unităţi se impune a fi motivată pe baza unui studiu întocmit împreună cu Centrul de informatică şi documentare şi aprobat de conducerea ministerului.
          Art. 5.
          Pentru ca evidenţele de securitate să reflecte realitatea informativ-operativă, unităţile Ministerului de Interne au obligaţia de a furniza datele necesare constituirii şi actualizării acestora.
          Art. 6.
          În organizarea şi exploatarea datelor şi informaţiilor din evidenţe se asigură respectarea principiilor şi compartimentării muncii.
          Art. 7.
          Centrul de Informatică şi Documentare coordonează şi sprijină organizarea unitară şi folosirea eficientă a acestor evidenţe, iniţiază şi coreleză măsurile de raţionalizare impuse de trecerea şi prelucrarea datelor pe care le conţin.
          Art. 8.
          Evidenţele de Securitate funcţionează în sistem automat şi manual, până la generalizarea prelucrării automate a datelor. Prelucrarea statistică a datelor din aceste evidenţe pentru întreg aparatul de Securitate, se face de către Centrul de informatică şi documentare şi compartimentele corespondente acestuia din unităţi, serviciilor informatice solicitându-le numai acele date care nu sunt în evidenţele manuale şi automate.
          Capitolul III.
          Structura, conţinutul şi întreţinerea Evidenţelor de Securitate.
          Art. 9.
          Evidenţele de Securitate, din punct de vedere al structurii şi scopului pentru care sunt create, se compun din: a) Evidenţe – baze de date despre persoane;
          — Cartoteca generală documentară;
          — Baze de date despre persoanele lucrate în cadrul urmăririi şi supravegherii informative; aflate în urmărirea penală; aflate în reţeaua informativă; autori de înscrisuri identificaţi, persoane care au solicitat plecarea definitivă din ţară; care au călătorit în interes de serviciu sau personal în străinătate şi au refuzat să se înapoieze în ţară la expirarea vizei sau care au trecut fraudulos frontiera;
          — Baze de date de interes operativ referitoare la străini;
          — Evidenţe paşapoarte; b) Baze de date cuprinzând informaţii de interes operativ sau documentar, organizate pe linii de muncă şi probleme; c) Evidenţa fondurilor arhivistice de Securitate.
          Secţiunea I.
          Cartoteca generală documentară.
          Art. 10.
          Cartoteca generală documentară este o bază de date, organizată alfabetic pe fişe tip, la Centrul de Informatică şi Documentare pentru persoanele din întreaga ţară şi la Inspectoratele Ministerului de Interne pentru persoanele din raza lor de competenţă. Cuprinde date despre următoarele categorii de persoane:
          — Aflate în urmărire informativă, asupra cărora se continuă supravegherea informativă în cadrul dosarului de obiectiv-problemă, aflate în urmărire penală ori care au făcut obiectul unor asemenea activităţi;
          — Aflate în reţeaua informativă sau care au făcut parte din această categorie;
          — Cu antecedente politice reacţionare;
          — Condamnate pentru infracţiuni care au fost sau sunt de competenţa organelor de cercetare ale Securităţii.
          — Asupra cărora au fost întreprinse măsuri de prevenire (destrămarea unor anturaje, avertizarea, punerea în dezbatere publică, întreruperea şederii în ţară, declararea ca persoană indezirabilă etc.);
          — Care au călătorit în interes de serviciu sau personal în străinătate şi au refuzat să se înapoieze în ţară la expirarea vizei;
          — Care au trecut sau care au încercat să treacă fraudulos frontiera;
          — Care au cerut aprobarea de a pleca definitiv din ţară;
          — Care au solicitat căsătoria cu străini;
          — Cetăţeni străini care au vizitat reprezentanţe străine din R. S. România în afara cadrului oficial şi aceia care întreţin legături cu străini, dacă după verificarea temeinică a informaţiilor rezultă date de interes operativ;
          — Străini stabiliţi în România;
          — Alte persoane cunoscute cu interes operativ în fondurile arhivistice şi de Securitate.
          Art. 11.
          Datele despre unele categorii de persoane din cartoteca generală documentară aflate în preocuparea actuală a organelor de Securitate, prevăzute la art. 9 litera „a”, alineatul 2, sunt prelucrate în mod prioritar în sistem automat în scopul realizării lucrărilor de analiză şi sinteză pentru informarea cadrelor de decizie sau pentru cerinţe specifice unităţilor centrale, Inspectoratelor judeţene şi al municipiului Bucureşti.
          Art. 12.
          Generalizarea prelucrări automate a datelor din cartoteca generală documentară va fi precedată de o selecţie, preluându-se în sistemul automat numai datele cu valoare operativă. La Secţiunea de selecţie vor participa şi organele informativ-operative care, odată cu clarificarea aspectelor ce rezultă din informaţiile prezente despre persoanele luate în lucru, vor verifica şi materialele incerte, referitoare la antecedentele politice reacţionare în cazul când persoanele pe care le lucrează sunr cunoscute cu astfel de materiale în arhivă.
          Art. 13.
          Introducerea de date în cartoteca generală documentară şi în sistemele cu prelucrare automată aferente se face: a) la începutul urmăririi informative asupra unei persoane sau continuarea supravegherii informative în cazul dosarului de obiectiv sau problemă, după deciderea acestui mod de soluţionare a materialelor de primă sesizare în termenul de 30 de zile prevăzut de ordinul privind organizarea şi desfăşurarea muncii informativ-operative a organelor de Securitate; b) la începerea urmăririi penale sau la întreprinderea măsurilor de prevenire; c) la introducerea unei persoane în reţeaua informativă; d) la identificarea de persoane cu probleme de interes operativ în procesul prelucrării arhivelor; e) la confirmarea unor informaţii despre persoane semnalate cu antecedente politice reacţionare. Comunicarea acestor date se face prin fişe model 3 (anexa nr. 2) în cazul începerii urmăririi penale şi prin fişe model 2 (anexa nr. 1) în celelalte situaţii, întocmite de către ofiţerii din unităţile informativ-operative, care soluţionează cazurile şi de formaţiunile de paşapoarte pentru persoanele ce provin din evidenţa acestora. Aceste fişe vor fi însoţite, după caz, şi de formulare specifice prelucrării automate.
          Art. 14.
          Nu se introduc fişe în cartoteca generală documentară pentru persoanele care se găsesc în următoarele situaţii: a) s-au obţinut informaţii la primă sesizare ce se află în verificări, în termenul celor 30 de zile; b) dacă după verificarea informaţiilor de primă sesizare s-a decis clasarea acestora pentru neconfirmare, c) persoanele care au săvârşit fapte de mică importanţă ori s-au manifestat datorită unor nemulţumiri personale, dacă asupra lor au fost întreprinse măsuri de prevenire pe baza materialelor de primă sesizare şi nu s. a decis continuarea supravegherii informative în cadrul dosarului de obiectiv sau problemă, începerea urmăririi informative sau penale. Pentru aceste persoane se preiau date numai prin intermediul formularelor pentru prelucrarea automată şi vor fi folosite în analize de fenomen sau evaluări a măsurilor întreprinse fără a se furniza informaţii nominale, d) în cazul militarilor în termen care se află în reţeaua informativă a serviciilor de contrainformaţii, pe durata cât îşi satisfac serviciul militar. Evidenţa acestora va fi ţinută (statistic) de către compartimentele de informatică şi documentare din cadrul serviciilor de contrainformaţii militare, fiecare pentru reţeaua proprie.
          Art. 15.
          Fişele model 2 destinate a fi introduse în cartoteca generală documentară, întocmite pentru persoanele aflate în urmărire sau supraveghere informativă ori în reţeaua activă vor fi completate la rubrica „esenţa informaţiilor” cu formula „în atenţia indicativului.” urmată de iniţialele numelui de familie şi prenumele ofiţerului. Numărul de înregistrare al dosarului va fi trecut la rubrica „observaţii”.
          Art. 16.
          În situaţia când prezentarea unei noi fişe pentru înregistrare se constată că persoana la care se referă se află într-o formă de lucru activă, se va restitui fişa şi se vor menţiona pe aceasta indicativul unităţii şi iniţialele numelui şi prenumelui ofiţerului care o are în atenţie.
          Art. 17.
          Actualizările (modificările) datelor din cartotecă şi sistemele de prelucrare automată aferente sunt generate de următoarele situaţii:
          — Trecerea unei persoane dintr-o categorie de evidenţă în alta;
          — Trecerea în sfera de competenţă a altei unităţi sau compartiment de muncă (transferul);
          — Parcurgerea diverselor faze ale urmăririi penale sau întreprinderea unor măsuri de prevenire;
          — Schimbarea datelor de identificare sau a altor date despre persoane (inclusiv decesul).
          Art. 18.
          Trecerea unei persoane dintr-o categorie de evidenţă în alta se face astfel:
          — La încetarea urmăririi informative, a supravegherii în cadrul dosarului de obiectiv-problemă, se va completa numai formularul specific prelucrării automate, pe baza căruia se vor consemna şi pe fişa veche din cartotecă datele necesare, referitoare la modul de soluţionare;
          — La încetarea legăturii cu o persoană din reţeaua informativă, modificarea se va opera pe baza comunicării unităţilor informativ-operative, în fişa veche menţionându-se data încetării şi numărul de înregistrare al dosarului personal în arhivă (precedat de litera „R”);
          — În toate celelalte cazuri trecerea dintr-o categorie de evidenţă în alta se va face prin completarea şi introducerea unei noi fişe care să cuprindă informaţiile specifice noii categorii.
          Art. 19.
          Trecerea în sfera de competenţă a altei unităţi (transferul) se face prin compartimentele de informatică şi documentare ale unităţilor respective. Între unităţile centrale sau între două compartimente ale aceleiaşi unităţi, transferul se face direct între acestea, iar unitatea sau compartimentul predător comunică operaţia de transfer la organul de evidenţă unde s-a făcut înregistrarea iniţială.
          Pentru persoanele din reţeaua informativă transferurile la alte unităţi se fac pe bază de comunicări scrise trimise compartimentelor de informatică şi documentare, iar în cazul persoanelor ce formează obiectul urmăririi sau supravegherii informative, pe baza formularelor pentru prelucrarea automată, completate cu informaţiile prevăzute pentru aceste situaţii. În termen de 10 zile unitatea primitoare va hotărî reînregistrarea sau returnarea materialului. La înregistrare se va întocmi o nouă fişe care va fi introdusă în cartoteca generală documentară, iar pentru persoanele ale căror date sunt prelucrate automat se va întocmi şi formularul tip calculator. În cazul persoanelor aflate în urmărire sau supraveghere informativă care nu au fost reînregistrare în termenul prevăzut, Centrul de informatică şi documentare va întocmi trimestrial liste nominale care vor fi trimise şefilor de unităţi pentru a dispune măsuri.
          Art. 20.
          Modificările generate de parcurgerea diferitelor faze ale urmăririi penale se operează pe baza comunicărilor scrise trimise de organele de cercetare penală, procuratură sau justiţie. Pe fişele model 3 se vor menţiona schimbările survenite în situaţia juridică a persoanelor, inclusiv punerea în libertate.
          Art. 21.
          Schimbarea numelui de familie, prenumelui, domiciliului, decesul sau a celorlalte date referitoare la persoanele existente în cartotecă se operează în fişele vechi, pe baza comunicărilor oficiale de la organele de Miliţie sau pe baza datelor obţinute de organele informativ-operative în procesul muncii, ce se vor comunica prin formulare pentru prelucrarea automată.
          Art. 22.
          Scoaterea fişelor din cartoteca generală documentară şi distrugerea acestora (pe bază de proces-verbal) are loc în următoarele situaţii: a. când se constată că persoana a fost luată în mod greşit în evidenţă; b. când se transferă la UM 0920 materiale sau dosare, numai fişele care se referă la acestea, menţinându-se în continuare fişele despre persoanele care sunt cunoscute şi cu alte fonduri în arhivă, ce nu fac obiectul transferului.
          C. Când s-a constatat neconfirmarea materialelor iniţiale, săvârşirea unor fapte de mică importanţă ori manifestări datorită unor nemulţumiri personale, dacă persoana nu figurează cu alte materiale în arhivă. Aprobarea de scoatere (în astfel de cazuri) va fi dată de şefii unităţilor sau locţiitorii acestora, iar materialele respective vor fi clasate la fondul corespondenţă.
          D. În cazul decesului persoanelor ce au făcut parte din reţeaua informativă dacă nu sunt cunoscute cu antecedente politice reacţionare sau penale.
          Secţiunea II.
          Baze de date de interes referitoare la străini.
          Art. 23.
          Evidenţa alfabetică generală concetrează date despre străinii veniţi temporar în ţara noastră. Se organizează la Centrul de Informatică şi Documentare, pe întreaga ţară, pe baza fişelor tip şi a taloanelor de intrare-ieşire. Fişele şi taloanele se distrug după trecerea a 5 ani de la intrarea în ţară cu excepţia acelora ce se referă la persoane care în decursul unui an calendaristic au intrat de cel puţin 3 ori.
          Art. 24.
          Evidenţa nominală a străinilor şi a celor declaraţi persoane indezirabile, se constituie la Centrul de informatică şi documentare pe baza fişelor tip cartotecă, trimise de către unităţile informativ-operative de Securitate, paşapoarte, miliţie şi Biroul Naţional de Interpol, pentru a fi anunţate despre intrarea în ţară a persoanelor respective. Această evidenţă funcţionează în sistem mixt-automat şi manual – până la generalizarea sistemului automat. La inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti se ţine numai evidenţa străinilor din atenţia acestora.
          Art. 25.
          Evidenţa străinilor despre care s-au obţinut materiale de primă sesizare ce nu au fost exploatate din motive justificate, se organizează la Centrul de informatică şi documentare pe bază de fişe tip cartotecă, în scopul prelucrării şi coroborării datelor rezultate şi punerea lor la dispoziţia aparatului informativ pentru exploatare. Materialele se trimit Centrului de informatică şi documentare în termen de 45 de zile de la data obţinerii lor.
          Această evidenţă cuprinde şi materialele referitoare la străini, neconfirmate în cadrul termenului de 30 de zile prevăzut de ordinul privind organizarea şi desfăşurarea muncii informative. Materialele îndrumate la Centrul de informatică şi documentare vor avea înscrise pe ele ordinul rezolutiv, motivat, al şefului compartimentului care le-a obţinut.
          Materialele informative ce se referă la străini care îşi desfăşoară activitatea în cadrul reprezentanţelor străine (diplomatice, consulare, comerciale şi de transporturi) nu vor fi cuprinse în această evidenţă, ci vor fi trimise nemijlocit Direcţiei a III-a, de unităţile care le-au obţinut.
          Cetăţenii români care apar în aceste materiale ca legături, vor fi semnalaţi de către unităţile ce le-au obţinut organelor de Securitate cu competenţă asupra locului de domiciliu, care în urma verificărilor, vor hotărî asupra trecerii acestora în evidenţele de Securitate.
          Art. 26.
          Evidenţa nominală a străinilor intraţi în ţară cu arme de vânătoare sau sportive, se constituie pe fişe tip, completate la Centrul de informatică şi documentare, pe gaza datelor transmise de PCTF. În fişe se menţionează tipul şi cantitatea armamentului şi muniţiei, atât la intrarea cât şi la ieşirea străinului din ţară. Fişele respective se păstrează timp de 5 ani de la ultima intrare.
          Art. 27.
          Evidenţa autovehiculelor înmatriculate în alte ţări, cu care călătoresc străinii ce vin în România, este constituită la Centrul de informatică şi documentare din fişe completate pe baza comunicărilor făcute de PCTF. Se organizează pe ani calendaristici şi se păstrează 3 ani de la data intrării în ţară.
          Art. 28.
          Evidenţa statistică a intrării-ieşirii străinilor, înregistrează şi prelucreză automat traficul zilnic prin PCTF şi dispersarea la un moment dat pe teritoriul României. Se completează cu date pe baza statisticilor zilnice transmise de PCTF şi informaţiile de paşapoarte.
          Art. 29.
          Baza de date şi informaţii despre cadre şi agenţi ai serviciilor de spionaj şi legăturile suspecte ale acestora în rândul cetăţenilor români, înmagazinează şi prelucrează automat date refritoare la modul de acţiune al serviciilor de spionaj străine împotriva României, metode, mijloace şi procedee folosite, cadre şi agenţi ai acestora, precum şi despre cetăţenii români aflaţi în atenţia acestor servicii. Introducerea de noi informaţii, precum şi modificările ce intervin se vor comunica la Centrul de informatică şi documentare de către toate unităţile informativ-operative, imediat ce au fost obţinute, prin intermediul compartimentelor de analiză-sinteză-informatică.
          Secţiunea III.
          Baze de date cuprinzând informaţii de interes operativ sau documentare.
          A. Sistemul de prelucrare automată a datelor obţinute în procesul muncii operative de securitate.
          Art. 30.
          Sistemul de prelucrare automată a datelor înmagazinează şi prelucrează informaţii obţinute în procesul muncii informativ-operative, sub formă de text, structurate pe probleme, oboective, linii de muncă, necesare efectuării de analize a fenomenului operativ, în vederea fundamentării actului de decizie.
          Art. 31.
          Introducerea de date în acest sistem, precum şi modificarea sau completarea celor existente se face printr-o selectare, grupare şi structurare pe linii de muncă şi probleme. Aceste activităţi vor fi executate de către colectivele (grupele) de analiză-sinteză-informatică din unităţi, iar informaţiile astfel prelucrate vor fi transmise Centrului de informatică şi documentare.
          B. Baze de date a faptelor şi evenimentelor cu autori neidentificaţi.
          Art 32.
          Înmagazinează şi prelucrează în sistem automat de date despre date şi evenimente ce fac sau au făcut obiectul muncii de Securitate, pentru identificarea autorilor. Introducerea de noi date în acestă bază, precum şi modificările ulterioare, transferul sau rezolvarea cazurilor se comunică la Centrul de informatică şi documentare, prin intermediul formularului pentru prelucrarea automată, completat de ofiţerii ce se ocupă de soluţionarea cazului. La identificarea autorilor, ofiţerii care execută urmărire sau supravegherea informativă a acestora, vor întocmi fişe şi formulare tip calculator pe baza cărora persoanele vor fi cuprinse în cartoteca generală documentară şi sistemele de prelucrare automată.
          Secţiunea IV.
          Evidenţa reţelei informative.
          Art. 33.
          Se organizează de către toate unităţile Ministerului de Interne pe bază de fişă model 1, conform anexei 3, fiecare pentru reţeaua proprie. Va funcţiona în sistem manual până la finalizarea prelucrării automate. Modificările în aceste evidenţe se execută pe baza comunicărilor făcute de organele operative.
          Secţiunea V.
          Evidenţele de paşapoarte.
          Art. 34.
          Se organizează şi funcţionează la Direcţia pentru paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii frontierei şi formaţiunilor corespondente din inspectoratele Ministerului de Interne, ca evidenţă de lucru pe baza reglementărilor din acest sector de activitate. Ele constituie o importanţă sursă de informare pentru organele operative.
Va urma.